සංශෝධිත රාජ්‍ය වියදම් කළමනාකරණ චක්‍රලේඛයට කැබිනට් අනුමැතිය

Wednesday, 04 September 2019 - 11:59

%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%AF%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%A0%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%BD%E0%B7%9A%E0%B6%9B%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA
සංශෝධිත රාජ්‍ය වියදම් කළමනාකරණ නව චක්‍රලේඛයට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

අමාත්‍යවරුන්, කැබිනට් නොවන අමාත්‍යවරුන්, රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ගේ පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය මෙන්ම අනෙකුත් පහසුකම් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කළ යුතු සීමාවන් දක්වමින් 2010 වසරේදී ජනාධිපති ලේකම්වරයා විසින් මෙම රාජ්‍ය වියදම් කළමනාකරණ චක්‍රලේඛය නිකුත් කර තිබුණා.

එහි ඇතුළත් කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින් වර්තමානයට ගැලපෙන නව කරුණු ද ඇතුළත් කර නව චක්‍රලේඛය සකස් කෙරුණු අතර, ඊයේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයට එය ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ ජනාධිපතිවරයා විසින්.