කැලණිවැලි මාර්ගයේ දුම්රිය ප්‍රමාදයක් (ඡායාරූප)

Thursday, 05 September 2019 - 7:19

%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
පාදුක්ක සිට කොළඹ කොටුව බලා ධාවනය වූ මන්දගාමී දුම්රියක් වටරැක දුම්රිය ස්ථානයේදී කාර්මික දෝෂයකට ලක්වීම හේතුවෙන් කැළණිවැලි මාර්ගයේ ධාවනය වන සියලු දුම්රිය ප්‍රමාදයක් සිදුවන බව පාලක මැදිරිය පවසනවා.

අද පෙරවරු 5.30 ට පමණ මෙම දුම්රිය කාර්මික දෝෂයකට ලක්ව තිබුණා.