පාසල් කම්කරු, මුරකරු, තනතුරු නාම වෙනස්වේ

Thursday, 05 September 2019 - 7:47

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%2C+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%2C+%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B8+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%9A
පාසල් කම්කරු, සනීපාරක්ෂක කම්කරු සහ මුරකරු යන තනතුරු නාම සංශෝධනය කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව පාසල් කම්කරු තනතුර - සේවා සහයක ලෙසද, සනීපාරක්ෂක කම්කරු තනතුර - සනීපාරක්ෂක සේවා සහයක ලෙසද, මුරකරු තනතුර - ආරක්ෂක ලෙසද, සංශෝධනය කර ඇති බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.

එම තනතුරු දරණ 4766 කගේ නාමයන් මේ අනුව වෙනස් වනු ඇති.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එම්.එන්. රණසිංහ විසින් කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්වරයාගෙන් කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව මෙම සංශෝධන සිදුකර ඇති බවයි අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.

තනතුරුවලට බඳවා ගැනීමේදී අයදුම් කරන සංඛ්‍යාව, තනතුරු ඇබෑර්තු සංඛ්‍යාවට වඩා ඉතා අවම මට්ටමක පැවතීම මෙම සංශෝධනයට හේතු වී තිබෙනවා.