උඩුපුස්සැල්ලාව - උදයපුර ගම්මානයේ විරෝධතාවක්

Thursday, 05 September 2019 - 13:24

%E0%B6%8B%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80+-+%E0%B6%8B%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
නුවරඑළිය - උඩුපුස්සැල්ලාව - සූරියගහපතන - උදයපුර ගම්මානයේ ග්‍රාමනිලධාරිවරියගේ කාර්යාලය ඉදිරිපිට අද උදෑසන විරෝධතාවක් පැවතියා.

ප්‍රදේශයේ ග්‍රාමසේවක නිලධාරිවරිය එම ගමට ලැබී ඇති පෙරපාසලට අනුමැතිය නොදුන් බවට චෝදනා කරමිනුයි ඔවුන් විරෝධතාවයේ නිරතවුණේ.