අපනයන සංවර්ධන පනතේ නියෝග ගැන ඡන්දය ඉදිරි දිනකදී

Thursday, 05 September 2019 - 16:50

%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%9C+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%BA+%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93
ශ්‍රී ලංකා අපනයනය සංවර්ධන පනත යටතේ නියෝගයන් කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් වන ඡන්ද විමසීම ඉදිරි දිනකදී පවත්වන බව කතානායක කරූ ජයසූරිය අද පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නා.

ඒ සම්බන්ධයෙන් ඇති වූ ගැටලූවක් හේතුවෙන් අද පස්වරුවේ පාර්ලිමේන්තුව කල් තැබුණේ පක්ෂ නායක රැස්වීමක් කැදවීම සදහායි.

පසුව, කතානායකවරයා සදහන් කළේ මතුවූ තත්ත්වය පිළිබදව පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිලිබද කාරක සභාවේදී සාකච්ඡා කර ඉදිරි දිනකදී ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීමට එකගත්වය පළ වූ බවයි.