අවිස්සාවේල්ල-කොළඹ ලෝලෙවල් මාර්ගයේ දැඩි රථවාහන තදබයක්

Friday, 06 September 2019 - 7:28

%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD-%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B6%AF%E0%B6%B6%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ගසක් කඩාවැටීම හේතුවෙන් අවිස්සාවේල්ල-කොළඹ (ලෝලෙවල්) මාර්ගයේ දැඩි රථවාහන තදබයක් ඇතිවී තිබෙනවා.

වැලිවිට මංසන්ධිය ආසන්නයේ මෙලෙස ගසක් කඩා වැටී ඇති බවටයි වාර්තා වන්නේ.