ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු අඩුවෙයි - පාර්ලිමේන්තුව කල්තබයි

Friday, 06 September 2019 - 12:57

%E0%B6%86%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92+-+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%B6%E0%B6%BA%E0%B7%92
සභාවේ කටයුතු පවත්වාගෙන යාමට ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රමාණවත් මන්ත්‍රී සංඛ්‍යාවක් නොසිටීමේ හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තුව මේ මස 17 වනදා දක්වා කල්තබා තිබෙනවා.