නිදහස් පක්ෂ පොදුජන පෙරමුණු 8 වන සාකච්ඡාව ඇරඹේ

Friday, 06 September 2019 - 15:43

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%A2%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+8+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%9A
පොදු සන්ධානයක් ගොඩනැගීමට අදාළව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ පොදුජන පෙරමුණ අතර, පැවැත්වෙන 8 වන සාකච්ඡාව මේ වනවිට ආරම්භ වී තිබෙනවා.

ඒ කොළඹ විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේදීයි.