ඉන්ධන මිල සංශෝධන කමිටුව අද රැස්වෙයි

Tuesday, 10 September 2019 - 7:41

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කිරීම සඳහා අද මිල කමිටුව රැස්වීමට නියමිතයි.

සෑම මසකම 10 වන දා ඉන්ධන මිල කමිටුව රැස් වන්නේ මිල සංශෝධනය කිරීම සඳහායි.

අවසන් වරට ඉන්ධන මිල සූත්‍රයට අනුව පසුගිය 13 වන දා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමට රජය කටයුතු කළා.

ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 2 කින්ද, ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරය රුපියල් 4 කින්ද, ඉහළ දැමුවා.

අවසන් වරට මිල සංශෝධනයට අනුව ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 138 ක් වන අතර, ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල වන්නේ රුපියල් 163 ක්.

එසේම සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 3 කින් වැඩි කරනු ලැබුවා. එහි නව මිල වන්නේ රුපියල් 134 ක්.