කුඩු රොෂාන් සමග අත්අඩංගුවට ගත් හත් දෙනා යළි රිමාන්ඩ්

Tuesday, 10 September 2019 - 12:03

%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B6%BB%E0%B7%9C%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9C+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8A
ආනමාලු රංග සහ තවත් අයෙකු ඝාතනය කළ සිද්ධියට කුඩු රොෂාන් සමග අත්අඩංගුවට ගත් හත් දෙනා මේ  මස 19 වැනිදා තෙක් රිමාන්ඩ් කර තිබෙනවා.