ඉදිරි දිනවල සාකච්ඡාවේ ප්‍රතිඵල දැකගත හැකියි - සජිත්

Tuesday, 10 September 2019 - 23:20

%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B5%E0%B6%BD+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B6%9C%E0%B6%AD+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%92+-+%E0%B7%83%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A
ඉදිරි දිනවල සාකච්ඡාවේ ප්‍රතිඵල දැකගත හැකිවනු ඇතැයි අගමැති සමඟ සාකච්ඡාවෙන් පසු එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක සජිත් ප්‍රේමදාස ප්‍රකාශ කළා.