ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වෙන දිනය අද සිට දින 14ක් ඇතුළත

Monday, 16 September 2019 - 14:13

%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1+14%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B6%AD
අද සිට දින 14ක් ඇතුළත ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වෙන දිනය ප්‍රකාශ පත් කිරීමට බොහෝ දුරට ඉඩ ඇති බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.