කළු ගඟේ පුටුපාවුල ප්‍රදේශයේ ජල ගැලීම් තත්ත්වය තවදුරටත්

Wednesday, 18 September 2019 - 11:08

%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B6%9F%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%A2%E0%B6%BD+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A
කළු ගඟේ - පුටුපාවුල ප්‍රදේශයේ ජල මට්ටම ඉහළ ගොස් ඇති බැවින් එම ප්‍රදේශයේ ගඟ දෙපස ජනතාව තවදුරටත් අවධානයෙන් පසුවිය යුතු බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

එමෙන්ම, කළු ගඟේ - මිල්ලකන්ද ප්‍රදේශයේ පැවති සුළු ගංවතුර තත්ත්වය මේ වනවිට පහත බසිමින් ඇති බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.