වලදමා තිබූ හඳුනානොගත් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය තොගයක් ආරක්ෂක අංශ සොයාගනී

Wednesday, 18 September 2019 - 11:46

%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%AF%E0%B6%B8%E0%B7%8F+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B7%96+%E0%B7%84%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%82%E0%B7%81+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%93
ඔලුවිල් පාලමුනෙයි ඉඩමක වළදමා තිබූ ටී 56 ගිණි අවියක් මැගසින් 1 ක් ඩෙටනේටර් 7 ක් සහ හඳුනානොගත් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ඇතුළු භාණ්ඩ තොගයක් ආරක්ෂක අංශ විසින් සොයාගෙන තිබෙනවා.