ජනපතිවරණය පැවැත්වෙන දිනය සහ නාම යෝජනා කැඳවීමේ දිනය ඇතුලත් ගැසට් නිවේදනය අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ

Wednesday, 18 September 2019 - 18:40

%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B8+%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B3%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B6%B8%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%B8+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A
ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වෙන දිනය සහ ඊට අදාළ නාමයෝජනා කැඳවීමේ දිනය ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙන ගැසට් නිවේදනය අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ නිකුත් කිරීමට නියමිතයි.

ඒ අනුව නොවැම්බර් 16 වනදා ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වෙන දිනය ලෙසත්, ඔක්තෝම්බර් 7 වනදා නාමයෝජනා කැඳවන දිනය ලෙසත් නම් කර ඇති බවටයි වාර්තාවන්නේ.