අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් ගාල්ල සහ මාතර සියලු පාසල් හෙට සහ අනිද්දා වැසේ

Monday, 23 September 2019 - 17:50

%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%84%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%9A
අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් ගාල්ල සහ මාතර සියලු පාසල් හෙට (24) සහ අනිද්දා (25) වසා තැබීමට පියවර ගෙන ඇති බව දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර හේමාල් ගුණසේකර ප්‍රකාශ කළා.