රණවිරු විරෝධයෙන් ගාලුමුවදොර පාර ලෝටස් වටරවුමෙන් වැසේ

Tuesday, 24 September 2019 - 16:19

%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%9C%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%A7%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%9A
ආබාධිත රණවිරු විරෝධතාවක් හේතුවෙන් ගාලුමුවදොර පාර කොළඹ ලෝටස් වටරවුමෙන් තාවකාලිකව වසා දමා තිබෙනවා.