ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවල සියලු පාසල් හෙට සහ අනිද්දා වැසේ

Wednesday, 25 September 2019 - 11:28

%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%9A
ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවල සියලු පාසල් හෙට (26) සහ අනිද්දා (27) වසා තැබෙන බව දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර හේමාල් ගුණසේකර ප්‍රකාශ කළා.