විරෝධතාවයක් නිසා ලෝටස් වටරවුම වැසෙයි

Thursday, 26 September 2019 - 12:02

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%A7%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%B8+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
විරෝධතාවයක් හේතුවෙන් කොළඹ, ගාලු මුවදොර මාර්ගය ලෝටස් වටරවුමෙන් තාවකාලිව වසා දමා තිබෙනවා.

ඒ ගුරු හා විදුහල්පති වෘත්තිය සමිති විසින් සංවිධානය කර ඇති විරෝධතාවයක් හේතුවෙන්.