රක්ෂණ වාරික මුදල් ගෙවා ඇති ගොවීන්ට දෙසතියක් තුළ වන්දි

Thursday, 26 September 2019 - 13:12

%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%85+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92
කෘෂිරක්ෂණ මණ්ඩලයේ ලියාපදිංචි රක්ෂණ වාරික මුදල් ගෙවා ඇති ගොවීන්ට දෙසතියක් තුළ වන්දි ගෙවන ලෙස කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ජාවක් ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයේදී විෂයභාර අමාත්‍යවරයා, සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනයේ සහ ගොවි නියෝජිතයින් සමඟ ඊයේ පවත්වනු ලැබුවා.

ඒ අනුව අම්පාර, මොණරාගල, ඇතිමලේ යන ප්‍රදේශවල රක්ෂණ වාරික ගෙවූ ගොවීන් 3,000 කට මෙම වගා හානි මුදල් ගෙවීමට නියමිතයි.

ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 200 ක මුදලක් වැයවන බවද රක්ෂණ මණ්ඩල නිලධාරීන් අමාත්‍යවරයාට දැනුම්දී තිබෙනවා.