ආපදාවලින් හානියට පත් ගෘහස්ථ විදුලි පරිපථ ගැන දැනුම් දෙන්නැයි අමාත්‍යාංශය කියයි

Friday, 27 September 2019 - 16:51

%E0%B6%86%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%98%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AE+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
ආපදා තත්ත්වයන් මත තම නිවෙස් හෝ ව්‍යාපාරික ස්ථානවල අභ්‍යන්තර විදුලි පරිපථ අක්‍රිය වී ඇත්නම් ඒ බව ලඟම පිහිටි විදුලිබල මණ්ඩල කාර්යාලයට දැනුම් දෙන ලෙස විදුලිබල අමාත්‍යාංශය ජනතාවට දැනුම් දෙනවා.

හානි වූ විදුලි පරිපථ නොමිලයේ අලුත්වැඩියා කරදීමට සේවක කණ්ඩායම් යොදවා ඇති බවයි එම අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ.