උමාඔය ප්‍රධාන උමගේ කැණීම් අවසන්

Monday, 30 September 2019 - 14:16

%E0%B6%8B%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%94%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%8B%E0%B6%B8%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%AB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A
උමාඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන උමගේ කැණීම් කටයුතු අවසන් කළ බව එම ව්‍යාපෘතියේ අධ්‍යක්‍ෂ ආචාර්ය සුනිල් ද සිල්වා ප්‍රකාශ කළා.

කිලෝමීටර 15.4 ක දිගකින් යුත් මෙම ප්‍රධාන උමං මාර්ගයට අමතරව අනෙකුත් උමං මාර්ගවලද කැණීම් කටයුතු අවසන් බවයි ඔහු ප්‍රකාශ කළේ.

ඒ අනුව මේ වනවිට උමා ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු සියයට 95 ක් අවසන් බවද ව්‍යාපෘති අධක්ෂවරයා තවදුරටත් සඳහන් කළා.