පරිපාලන සේවා සහ විධායක ශ්‍රේණි නිලධාරීන්ගේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග අවසන්

Wednesday, 02 October 2019 - 8:40

%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%AB%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A
ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවා නිලධාරීන්ගේ සංගමය ආරම්භ කළ සීමිත වැඩ කිරීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය සහ රජයේ විධායක ශ්‍රේණි නිලධාරීන්ගේ සංගමය ආරම්භ කළ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය ද නතර නර තිබෙනවා.

ඒ, කැබිනට් මණ්ඩලය පරිපාලන සේවා නිලධාරීන් ඇතුළු විධායක දීමනා හිමි සියළු නිලධාරීන් සඳහා සේවා කාලය නොසලකා පොදුවේ රුපියල් 15,000ක දීමනාවක් ලබාදීමට අනුමැතිය ලබාදීමෙන් පසුවයි.