හිරු ගමින් ගමට අග්බෝපුර 85 ගම්මානයේ

Thursday, 03 October 2019 - 7:28

%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%9D%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB+85+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A
රට පුරා ගම්මානවල ජනතාව මුහුණ දී ඇති ගමේ ගැටලු පිළිබඳව බලධාරීන් දැනුවත් කර විසඳුම් ලබාදීමේ අරමුණින් දියත්කළ හිරු ගමින් ගමට වැඩසටහන ඊයේ ක්‍රියාත්මක කෙරුණේ ත්‍රිකුණාමලය - කන්තලේ - අග්බෝපුර - 85 ගම්මානය කේන්ද්‍ර කරගනිමින්.

ගමේ ගැටළු පිළිබඳව බලධාරීන් දැනුවත් කර, සජීවී වැඩසටහන්වලට සම්බන්ධවීමට ඔවුන්ට එහිදී අවස්ථාව හිමිවූ අතර, ත්‍යාග රැසක්ද ගම්වැසියන්ට ලබාදීමට හිරු එෆ්.එම්. කටයුතු කළා.