ගාලු කොටු පවුරේ කොටසක ගිලා බැස්මක්

Thursday, 03 October 2019 - 13:30

%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B6%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ඓතිහාසික ගාලු කොටු පවුරේ උමං කාණු විවරයක් ගිලා බැසීමට ලක්ව තිබෙනවා.

ගාලු උරුමය පදනමේ නිලධාරියෙකු කියා සිටියේ මේ වසරේ ගාලු කොටු බැම්මෙහි සංරක්ෂණ කටයුතු සිදුකිරීමට නියමිතව තිබූ එක් ස්ථානයක් මෙලෙස ගිලාබැසීමට ලක්ව ඇති බවයි.

සිද්ධිය වාර්තා වීමත් සමඟ ගාලු උරුමය පදනම විසින් එම ස්ථානයට ජනතාව පැමිණීම වලක්වාලමින් ආරක්ෂා කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.