විරෝධතා පා ගමනක් හේතුවෙන් ඉබ්බන්වල මං සන්ධියේ හා ඩාර්ලි පාරේ රථ වාහන තදබදයක්

Friday, 04 October 2019 - 11:13

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%B6%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B6%B8%E0%B6%82+%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B6%BB%E0%B6%AE+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B6%AF%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනයේ ආචාර්ය හා අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ විරෝධතා පා ගමනක් හේතුවෙන් ඉබ්බන්වල හන්දිය අවට සහ ඩාර්ලි පාරේ දැඩි රථ වාහන තදබදයක් හටගෙන තිබෙනවා.

වැටුප් විෂමතා ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලා මෙම විරෝධතා පා ගමන ක්‍රියාත්මක කරන බවයි උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනයේ ආචාර්ය සංගමයේ ලේකම් සංජය දිසානායක ප්‍රකාශ කළේ.