චීනයේ ආර්ථික වර්ධනය වසර 27කින් අවම මට්ටමට

Friday, 18 October 2019 - 12:37

%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB+27%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%B8+%E0%B6%B8%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B6%B8%E0%B6%A7
මේ වසරේ තුන් වන කාර්තුවේ දී චීනයේ ආර්ථික වර්ධනය 1992 වසරෙන් පසු අවම අගයකට පැමිණ තිබෙනවා. සැප්තැම්බරයෙන් අවසන් වූ තුන්වන කාර්තුවේදී චීනයේ ආර්ථික වර්ධනය සියයට 6ක් වූ අතර, අපේක්ෂිත ඉලක්කය වූයේ සියයට 6.1ක්.

මෙලෙස චීනයේ ආර්ථික වර්ධනය පහත වැටීමට ප්‍රධාන වශයෙන් බලපා ඇති කරුණක් වන්නේ ඇමරිකාව සමඟ පවතින වෙළඳ යුද්ධයයි.

කෙසේ නමුත්, මේ වසරේ ආර්ථික වර්ධන වේගය සියයට 6ත්, සියයට 6.5ත් අතර රදවා ගැනීමට හැකි වනු ඇති බව චීන රජයේ අපේක්ෂාව වනවා.