මැතිවරණ කොමිසමට පැමිණිලි 3214ක්

Friday, 08 November 2019 - 16:07

%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92+3214%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ජනාධිපතිවරණයට අදාළව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත පැමිණිලි 3214ක් ලැබී තිබෙනවා.

එම කොමිසම නිවේදනය කළේ ඒ අනුව ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා සම්බන්ධ පැමිණිලි 25ක් සහ මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් වන පැමිණිලි 3087ක් ලැබී ඇති බවයි.

මීට අමතරව වෙනත් පැමිණිලි 102ක් ද කොමිසමට ලැබී තිබෙනවා.