බැරල් බිලියන 53ක නව තෙල් නිධියක් ඉරානයේ

Sunday, 10 November 2019 - 19:15

%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+53%E0%B6%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A
බොරතෙල් බැරල් බිලියන 53ක් අඩංගු නව තෙල් නිධියක් හමුවී ඇති බව ඉරානය නිවේදනය කර තිබෙනවා.

ඉරාන ජනාධිපති හසන් රවුහානි කියා සිටියේ දේශසීමාවට ආසන්න කුසෙස්තාන් ප්‍රදේශයේ කිලෝමීටර් 2400ක භූමියක මීටර් 80ක් පොළොව අභ්‍යන්තරයට වන්නට මෙම බොර තෙල් නිධිය පවතින බවයි.