ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ අලුත්ම තත්ත්වය

Saturday, 16 November 2019 - 11:17

%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B8+%E0%B6%AD%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA
පෙරවරු 10 වනවිට දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ ප්‍රතිශත  දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරීවරුන් විසින් අප වෙත ප්‍රකාශ කළා.

ඒ අනුව හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ 35% ක් ද, යාපනය 25% ක් ද,මඩකලපුව 20% ද මන්නාරම 30% ක් ද ත්‍රිකුණාමලය 25 % ක් ද ඡන්දය ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.   

මේ අතර පොලොන්නරුව 45% ක් ද ,පුත්තලම 40%ක් ද ,කෑගල්ල 37% ද ඡන්දය ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

උදැසන 10 පමණ වන විට මොනරාගල දිස්තික්කයේ ඡන්දය ප්‍රකාශය කිරීමේ ප්‍රතිශතය පැවතියේ 45% ක් ලෙසයි.

එමෙන්නම මාතලේ 40% ක් ද , බදුල්ල 54% ක් ද ,මුලතිව් 36% ක් ද, දිගාමඩුල්ල 30% ද ඡන්දය ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

බදුල්ල 54% ක් ද , මාතලේ 40% ක් ද , මුලතිව් 36%  ක් ද ,දිගාමඩුල්ල 30% ක් ද ලෙස ඡන්ද ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.