ජනාධිපති අපේක්ෂක අනුර කුමාර ඡන්දය භාවිතා කළ අයුරු

Saturday, 16 November 2019 - 17:42

%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%BA+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94
ජාතික ජනබලවේගයේ ජනාධිපතිධුර අපේක්ෂක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ඡන්දය භාවිත කිරීමට මාලිගාවත්ත අබේසිංහාරාම විහාරස්ථානයට පැමිණියේ මෙලෙසින්.