ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රථම නිල ප්‍රතිඵලය තවත් සුළු මොහොතකින්

Saturday, 16 November 2019 - 22:29

%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B6%B8+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B5%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%AD%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A
2019 ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රථම නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය තවත් සුළු මොහොතකින් බලාපොරොත්තුවන්න.