මාතර සහ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කවල තැපැල් ඡන්ද ගණනය කිරීමේ කටයුතු අවසන් අදියරේ

Sunday, 17 November 2019 - 1:14

%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%9C%E0%B6%AB%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BB%E0%B7%9A
මාතර සහ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කවල තැපැල් ඡන්ද ගණනය කිරීමේ කටයුතු මේ වනවිට අවසන් අදියරට පැමිණ ඇති බව දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරිවරු සඳහන් කළා.

මේ අතර, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේද තැපැල් ඡන්ද ගණනය කිරීමේ කටයුතු මේ වනවිට අවසාන අදියරේ පවතින බවයි දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරී සෝමරත්න විදානපතිරණ කියා සිටියේ.