පාර්ලිමේන්තුව වාර අවසාන කෙරේ - නව සැසිවාරය එළඹෙන ජනවාරි 03

Monday, 02 December 2019 - 21:43

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A+-+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA+%E0%B6%91%E0%B7%85%E0%B6%B9%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92+03
පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය අවසන් කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබෙනවා.

අදාළ නිවේදනයට අනුව අදාළ ගැසට් නිවේදනයට අනුව නව සැසිවාරය 2020 වසරේ ජනවාරි මස 03 වනදා ඇරඹෙනු ඇති.