පස්, ගල් හා වැලි ප්‍රවාහනයේදී පනවා තිබූ බලපත්‍ර ක්‍රමය අහෝසියි

Wednesday, 04 December 2019 - 19:34

%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%8A%2C+%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B7%96+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B7%84%E0%B7%9D%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඉදිකිරිම කටයුතු සඳහා පස්, ගල් හා වැලි ප්‍රවාහනයේදී පනවා තිබූ බලපත්‍ර ක්‍රමය අහෝසි කිරීමට ජනපති කැබිනට් මණ්ඩලයේදී තීරණය කළ බව ඇමති SM චන්ද්‍රසේන පවසනවා.