වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි කසළ ප්‍රති - අපනයනය තහනම් කෙරේ

Friday, 06 December 2019 - 7:39

%E0%B7%80%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%B8+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%83%E0%B7%85+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92+-+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
කසළ ප්‍රති අපනයනය කිරීම සහ සරුංගල්, සුවඳ දුම් සහ වෙසක් පහන් ආනයනය කිරීම ද වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තහනම් කෙරේ.