වැල්ලවත්ත වෙරළට ආ අමුත්තා

Monday, 09 December 2019 - 13:41

%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%85%E0%B6%A7+%E0%B6%86+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F
පසුගිය දා ගාල්ල අවට මුහුදේ සැරි සැරූ සීල් මත්ස්‍යයා කොළඹ මුහුදු තීරයේ වැල්ලවත්ත ප්‍රදේශයේදී දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා.