මතභේදාත්මක පුරවැසි පනතට ඉන්දීය පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය

Thursday, 12 December 2019 - 7:39

%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B6%B7%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B6%A7+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA
පාකිස්ථානය, ඇෆ්ගනිස්ථානය සහ බංග්ලාදේශය යන රටවල මුස්ලිම් නොවන සරණාගතයින්ට ඉන්දීය පුරවැසිභාවය හිමිවන මතභේදාත්මක පුරවැසි පනතට එරට පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය හිමිවුණා