හමුදාව හැරගිය හෝ නීත්‍යානුකූලව ඉවත් නොවූ සාමාජිකයන්ට පොදු සමා කාලයක්

Tuesday, 14 January 2020 - 19:19

%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%84%E0%B7%9D+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%96%E0%B6%BD%E0%B7%80+%E0%B6%89%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
2019 වසරේ සැප්තැම්බර් මස 30 වනදාට පෙර හමුදාව හැරගිය හෝ නීත්‍යානුකූලව ඉවත් නොවූ සාමාජිකයන්ට යළි සේවයට එක්වීමට පෙබරවාරි 5 වනදා සිට දින 7ක පොදු සමා කාලයක්.