අනවසර ගිනි අවි ලඟම ඇති පොලිසියට භාරදීමට සහන කාලයක්

Tuesday, 14 January 2020 - 19:33

%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%92+%E0%B6%BD%E0%B6%9F%E0%B6%B8+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
අනවසර ගිනි අවි ලඟම ඇති පොලිස් ස්ථාන වෙත භාරදීම සඳහා පෙබරවාරි මස 5 වනදා සිට 12 වනදා දක්වා සහන කාලයක් ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.