එම්.සී.සී. ගිවිසුම ගැන දෙරටේම ජනතාවගේ අභිලාෂයන් සැලකිල්ලට ගතයුතු

Tuesday, 14 January 2020 - 20:36

%E0%B6%91%E0%B6%B8%E0%B7%8A.%E0%B7%83%E0%B7%93.%E0%B7%83%E0%B7%93.+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B8+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B7%9A%E0%B6%B8+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B7%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94
එම්.සී.සී. ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් දෙරටේම ජනතාවගේ අභිලාෂයන් සැලකිල්ලට ගතයුතු බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඇමෙරිකානු නියෝජ්‍ය සහකාර ලේකම් ඇලිස් වේල්ස් හමුවේ ප්‍රකාශකර තිබෙනවා.