රටවල් රැසක වට්ස් ඇප් සමාජ මාධ්‍ය ජාලය හදිසියේ බිඳවැටේ

Sunday, 19 January 2020 - 18:37

%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B6%B4%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%A2+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B7%84%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B3%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%9A
වට්ස් ඇප් සමාජ මාධ්‍ය ජාලය රටවල් රැසක හදිසි බිඳවැටීකට ලක්ව ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.