කඳුකරයේ ගිනි තැබීම් සිදුකරන පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගන්නැයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය සී.බී. රත්නායක කියයි

Friday, 14 February 2020 - 16:58

%E0%B6%9A%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%93.%E0%B6%B6%E0%B7%93.+%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
කඳුකර රක්ෂිතවල ගිනි තබන පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගැනීමට වහාම පියවර ගත යුතු බව දුම්රිය සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය සී.බී. රත්නායක පවසනවා.

අඹගමුව ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන කමිටු රැස්වීමට අද එක්වෙමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා.