චීන සංවර්ධන බැංකුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 500ක්

Wednesday, 18 March 2020 - 14:24

%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%A9%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+500%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 500ක මූල්‍ය පහසුකම් සැපයීම සඳහා වන ගිවිසුමකට ශ්‍රී ලංකාව සහ චීන සංවර්ධන බැංකුව අත්සන් තබා තිබෙනවා.

මෙරට සංවර්ධන කටයුතු වෙනුවෙන් අදාල මූල්‍ය පහසුකම් ලබාදෙන බව සඳහන්.