කොළඹ ප්‍රදේශ රැසක ජල සැපයුම අත්හිටුවයි

Thursday, 26 March 2020 - 13:23

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B6%9A+%E0%B6%A2%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%B8+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
ප්‍රධාන නළ මාර්ගයේ සිදුවූ හදිසි බිඳවැටීමක් හේතුවෙන් කොළඹ ප්‍රදේශ රැසකට මේ වනවිට ජල සැපයුම අත්හිටුවා ඇති බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසනවා.

ඒ අනුව අද පස්වරු එකේ සිට රාත්‍රී 10 දක්වා පැය 9 ක කාලයක් මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවා ඇත්තේ කොළඹ - 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12 සහ 13 යන ප්‍රදේශවලටයි.

කොළඹ 4 සහ 14 යන ප්‍රදේශවලට අඩු පීඩනයක් යටතේ ජලය සැපයෙන බව  ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය කියා සිටියා.