තැපැල්පතිගෙන් සියලු තැපැල් කාර්යාලවලට දැනුම්දීමක්

Thursday, 26 March 2020 - 17:37

%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%94+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කෙරෙන කාලසීමාව තුල අඩු වශයෙන් පැය දෙකක පමණ කාලයක් හෝ තැපැල් කාර්යාල විවෘතව තබන ලෙසට තැපැල්පතිවරයා සියළු තැපැල් කාර්යාලවලට දැනුම්දී තිබෙනවා.