කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ ගණුදෙනු කාලය දිගු කෙරේ

Monday, 25 May 2020 - 14:03

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B6%AB%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ හුවමාරු කටයුතු හෙට (26) සිට යළි ආරම්භ කෙරෙන බව නිවේදනය කෙරුණා.

ඒ ගණුදෙනු කාලසීමාව දිගු කිරීමක් සහිතවයි.

කොටස් වෙළඳපොලේ පූර්ව විවෘත සැසිය පෙරවරු 10.30 සිට 11 දක්වා ක්‍රියාත්මක වන අතර, විවෘත වෙන්දේසිය පෙරවරු 11 ට සිදුකිරීමට නියමිතයි.

ඒ අනුව, සාමාන්‍ය ගණුදෙනු කටයුතු පෙරවරු 11 සිට පස්වරු 2.30 දක්වා සිදුකෙරෙන බවයි කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල නිවේදනය කළේ.