පාලමක් නැතිව දුක් විඳින නාමල්ඔය වැසියෝ (වීඩියෝ)

Monday, 25 May 2020 - 14:13

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B3%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%94%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
වසර 8ක් පුරා ඉබි ගමනින් ඉදිවන පාලමක් පිළිබඳව අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ නාමල්ඔය ගම්පහ - කොලනිය ජනපදයෙන් අපට වාර්තා වුණා.

අද රතු මිනිත්තුව වෙන් වන්නේ ඔවුන්ට සාධාරණයක් ඉටු කිරීම සඳහායි.