නිධන් හොරුන්ගේ පාරාදීසයක් වූ වනාත විල්ලුවේ පුද බිම (වීඩියෝ / ඡායාරූප)

Monday, 01 June 2020 - 13:53

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AF+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B8+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D+%2F+%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
බලධාරීන්ගේ අවධානය නිසි කලට යොමු නොවීම නිසා ඝණ කැලෑවකින් වැසී යන රජමහා විහාරස්ථානයක් පිළිබඳව අපට වනාතවිල්ලුව ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වුණා.