ලබන සෙනසුරාදා දිවයිනේ සියලු තැපැල් කාර්යාල වැසේ

Wednesday, 03 June 2020 - 20:25

%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%94+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BD+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%9A
නොවැලැක්විය හැකි හේතුවක් මත ලබන 6 වන සෙනසුරාදා දිවයිනේ සියලුම තැපැල් කාර්යාල ලබන  විවෘත නොකරන බව තැපැල්පතිවරයා පවසනවා.

මේ හේතුවෙන් ජනතාවට සිදුවන අපහසුතාව පිළිබඳ කණගාටුව ප්‍රකාශකරන බවයි තැපැල්පතිවරයා සඳහන් කර ඇත්තේ.